SCHOOL FACULTY

SI.No Name
1 Ms Alka Das
2MS. AMRITA SINGH
3 MR. ANUP KUMAR PANDEY
4MR. ANIL KUMAR
5 MS. BIJAYA CHAKRABORTY
6MS. BULA CHATTERJEE
7MS. B. JYOTI
8MR. D.M. THAKUR
9MR. DIPESH TARAFDAR
10MS. GIRIJA PANDEY
11MS. IPSHITA SARKAR
12MS. IRINA CHATTERJEE
13MS. IVY DAS
14MS. KANAK GROVER
15MS. KALWINDER KAUR
16 MR. AJAY KUMAR SINGH
17MS. KUSUM BECK
18MR. LAWRENCE FRANCIS
19MS. MEENA NISHA
20MR. MITHILESH PRATIHAST
21MS. NISHA SINGH
22MS. PRABHA KUMARi
23MR. PRADIP DAS
24MR. RAVI SHANKAR CHAKRABORTY
25MS. REKHALIKA
26SARASWATI BASU
27SHRABANI GHOSH
28SUDEEP KR. DHARA
29SANJANA CHITRANSHREE
30 SHARON PHILIPS
31TRIPTI SINGH
32UTTAM MAJEE