0326-2245860
principal.sindri@denobili.in

NATIONAL ANTHEM

 

 

flag

Jana-Gana-Mana-Adhinayaka,
Jaya He
Bharata-Bhagya-Vidhata
Punjab-Sindhu-Gujarata-Maratha
Dravida-Utkala-Banga
Vindhya-Himachala-Yamuna-Ganga
Uchhala-JaladthaTaranga
Tava Subha Name Jage
Tava Subha Ashisa Mage
Gahe Tava Jaya Gatha.
Jana-Gana-Mangala Dayaka, Jaya He
Bharata-Bhagya-Vidhata,
Jaya He, Jaya He, Jaya He,
Jaya, Jaya, Jaya, Jaya He